Regulamin

DEFINICJE

Serwis ??  zbi??r narz?dzi, kt??re s? pod???czone do internetu umo??liwiaj?ce U??ytkownikom korzystanie z mechanizm??w informatycznych.
U??ytkownik ?? oznacza ka??d? osob?, kt??ra w jakikolwiek spos??b korzysta z Serwisu Maility.pl.
Formularz Rejestracyjny ?? formularz, kt??ry trzeba wype??ni? podczas procesu rejestracji do serwisu
Has??o ?? ci?g znak??w, umo??liwiaj?cych logowanie si? do systemu
Login - Nazwa U??ytkownika (w serwisie Maility.pl - jest to adres email)
Logowanie ?? proces uzyskania dost?pu do zasob??w online , po sprawdzeniu to??samo??ci u??ytkownika
Formularz ?? formularz do wype??nienia online, wygenerowany za pomoc? serwisu Maility.pl
Wype??nienie formularza - dobrowolne podanie danych w odpowiedzi na zapytania w formularzu oraz ich wys??anie.
Wysy??anie formularza - klikni?cie w przycisk "Wy??lij" pod formularzem
Us??uga - dost?p do narz?dzi serwisu

§ 1 INFORMACJE OG??LNE
 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) okre??la og??lne zasady stanowi?ce prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.Maility.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz warunki zam??wienia poziomu dost?powego "Premium".
2. U??ytkownikiem serwisu mo??e by? osoba fizyczna, kt??ra uko??czy??a 18 rok ??ycia, posiadaj?ca pe??n? zdolno??? do czynno??ci prawnych, a tak??e podmioty gospodarcze i inne.
3. Ka??dy U??ytkownik zobowi?zany jest, z momentem podj?cia czynno??ci zmierzaj?cych do korzystania z Serwisu, do przestrzegania niniejszego Regulaminu i o??wiadcza tym samym, ??e zapozna?? si? z niniejszym Regulaminem oraz Polityk? Prywatno??ci. Tym samym w pe??ni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowi?zuje si? do ich bezwzgl?dnego przestrzegania ?? w przeciwnym przypadku ka??dy, kto nie zgadza si? z powy??szym, powinien powstrzyma? si? od korzystania z us??ug Serwisu, a Administrator ma prawo odm??wienia takiej osobie ??wiadczenia us??ug i sprzeda??y produkt??w oferowanych w Serwisie.
4. W??a??cicielem i administratorem Serwisu (zwany dalej ??Administratorem?) jest firma ??RYTM? Karolina Nowacka z siedzib?: al. Prymasa Tysi?clecia 66, 01-424 Warszawa; figuruj?ca w EDG NIP: 524-257-40-26, REGON: 142149338.
5. W celu prawid??owego korzystania z Us??ug wymagane jest:
po???czenie z  Internetem (pr?dko??? minimum 4MB/s),  przegl?darka internetowa, obs??uguj?ca HTML5, JavaScript.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialno??ci za niepoprawne funkcjonowanie serwisu wynikaj?ce z nieprawid??owej konfiguracji komputera U??ytkownika, wynikaj?ce z punktu 5.

§ 2 RODZAJ I ZAKRES ??WIADCZONYCH US?UG

1. Serwis Maility.pl udost?pnia zb??r narz?dzi, za pomoc? ktorych mo??na Generowa? Formularze Online, udost?pnia? formularze u??ytkownikom oraz monitorowa? dane pozyskane w formularzach. Korzystanie z zasob??w serwisu jest ca??kowicie dobrowolne.
2. Administracja Maility.pl ma prawo dowolnej zmiany w serwisie, rozbudowanie serwisu o nowe narz?dzie, tak??e przeprowadzania promocji oraz ich ko??czenia.
3. Serwis Maility.pl jest autorem narz?dzi zawartych w nim i posiada wszelkie prawa do ich wykorzystywania i modyfikowania.

§ 3 ODPOWIEDZIALNO??? ZA KORZYSTANIE Z SERWISU

1. Z serwisu mog? korzysta? zainteresowane osoby w wersji p??atnej oraz darmowej. W dost?pie darmowym, s? ogranicznia na ilo??? generowanych formularzy, element??w zawartych (zapyta??) oraz ilo??? u??ytkownik??w, kt??re mog? wype??ni? formularz. W przypadku dost?pu "Premium" i "SuperPremium" - ograniczenia s? wed??ug aktualnej Tabeli, kt??ra poka??e si? przy zam??wieniu jednej z w/w dost?p??w.
2. P??atny Dost?p ("Premium" lub "SuperPremium") jest aktywowany po uiszczeniu op??aty .
3. Ka??dy dost?p ma okres wa??no??ci (od 1 mies. do 24 mies.)
4. Akceptacja regulaminu przez U??ytkownika jest r??wnoznaczna z wyra??eniem zgody na przesy??anie na podany przez U??ytkownika adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu przepis??w Ustawy o ??wiadczeniu us??ug drog? elektroniczn? (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
5. U??ytkownik wyra??a zgod? na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustaw? o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
6. W??a??ciciel serwisu mo??e udost?pni? dane osobowe podmiotom, je??li jest to niezb?dne do ??wiadczenia jego us??ug a tak??e w przypadku, gdy istnieje konieczno??? przekazania informacji organom ??cigania.
7. Zgodnie z ustaw? o ??wiadczeniu us??ug drog? elektroniczn? (Dz.U.Nr 144) u??ytkownik wyra??a zgod? na ??wiadczenie us??ug drog? elektroniczn?.
8. U??ytkownicy, kt??rzy s? zarejestrowani w serwisie, wyra??aj? zgod? na przesy??anie informacji oraz komunikat??w (w tym komunikat??w promocyjnych), za pomoc? E-mail oraz przy zastosowaniu ??rodk??w przekazu (w tym ??rodk??w telefonicznych i teleinformatycznych). Wys??ana wiadomo??? jest uwa??na za skutecznie dor?czon?.
9. Rozliczenia transakcji kart? kredytow? i e-przelewem przeprowadzane s? za po??rednictwem serwisu Dotpay.pl
10. Wszystkie ceny oferowanych produkt??w w Maility.pl, s? cenami brutto.

 §4 REJESTRACJA

1. Serwis dzia??a w systemie online.
2. Warunkiem korzystania z serwisu jest zaakceptowanie regulaminu, a nast?pnie zarejestrowanie si? w serwisie. Po wype??nieniu formularza rejestracyjnego, otrzymuje si? link aktywacyjny wys??any na email. Po prawid??owo przeprowadzonej rejestracji U??ytkownik otrzymuje "darmowy" dost?p do serwisu. W ka??dej chwili U??ytkownik mo??e modyfikowa? swoje dane w panelu administracyjnym. Po przes??aniu wype??nionego formularza., U??ytkownik w spos??b czynny zaczyna korzysta? z zasob??w serwisu.
3. Utrwalenie oraz zabezpieczenie procedury rejestracji nast?puje poprzez wys??anie link??w aktywacyjnych oraz informacji w wersjach elektronicznych a tak??e stworzenie bazy danych.
4. Serwis zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji u??ytkownika.
5. W przypadku naruszenia regulaminu, U??ytkownik mo??e mie? zablokowany dost?p do konta, czasowo lub na sta??e. Poza tym, w przypadku naruszenia regulaminu nie mo??na ro??ci? sobie jakichkolwiek praw do Serwisu www.Maility.pl  
6. U??ytkownik w dowolnym czasie mo??e zrezygnowa? z korzystania z Serwisu Rozwi?zanie umowy nast?puje, gdy:
a. zalega z p??atno??ciami
b. nazwa U??ytkownika jest sprzeczna z obowi?zuj?cymi zasadami
c. U??ytkownik nie respektuje regulaminu
d. na wniosek W??a??ciciela  

§5 U??YTKOWNIK

1. U??ytkownik zobowi?zany jest do korzystania z serwisu zgodnie z zasadami oraz prawem polskim. Upublicznienie swoich danych osobowych jest na w??asn? odpowiedzialno???.
2. U??ytkownik mo??e wybra? dost?p Premium, kt??ry op??aci, i z kt??regi b?dzie m??g?? skorzysta?. Aktualna lista dost?p??w a tak??e cenniki dost?pne s? na stronie serwisu.

§ 6 TRYB POST?POWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje w zakresie us??ug ??wiadczonych przez Serwis mo??na zg??asza?
drog? elektroniczn? poprzez formularz kontaktowy, znajduj?cy si? pod adresem: www.Maility.pl/Kontakt.
lub pisemnie, w formie listu poleconego, na adres:
??Rytm? Karolina Nowacka
al. Prymasa Tysi?clecia 66
01-424 Warszawa
Zg??oszenie reklamacyjne powinno zawiera? oznaczenie osoby zg??aszaj?cej reklamacj? (imi?, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia b?d?cego przyczyn? reklamacji.
2. Reklamacje zostan? rozpatrzone przez Administratora w terminie 14 dni od daty otrzymania zg??oszenia. jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, je??eli wynika ona z nieznajomo??ci Regulaminu, niezastosowania si? przez U??ytkownika do udzielanych wskaz??wek oraz informacji ukazuj?cych si? na bie???co na ??amach Serwisu.
3. Ka??demu U??ytkownikowi nabywaj?cemu P?ATNY dost?p za po??rednictwem Serwisu, przys??uguje prawo ca??kowitego zwrotu zainwestowanej kwoty, je??eli U??ytkownik nie b?dzie zadowolony z jako??ci produktu. Czas ubiegania si?  o zwrot nale??no??ci zosta?? wyznaczony na 30 dni liczonych od daty zakupu dost?pu. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyj?cia zwrotu w wyj?tkowych sytuacjach, gdy wyst?pi? uzasadnione w?tpliwo??ci, i?? dokonywany zwrot nosi cechy nadu??ycia prawa do zwrotu (wielokrotne zwroty, kupowanie wielu produkt??w po kolei i ich zwracanie itp.).
4. Zwrot warto??ci zakupu us??ugi w serwisie odbywa si? poprzez wys??anie przez U??ytkownika wiadomo??ci poprzez formularz kontaktowy (dost?pny pod adresem: www.Maility.pl/Kontakt) do Administratora, w kt??rej U??ytkownik o??wiadczy, i?? ma zamiar skorzysta? z prawa do otrzymania zwrotu pieni?dzy, podaj?c swoje dane (imi? i nazwisko oraz adres e-mail z jakiego zosta?? dokonany zakup dost?pu), dat? i cen? zakupu.
5. W ci?gu 14 dni od otrzymania wiadomo??ci email o ch?ci otrzymania zwrotu pieni?dzy, Administrator odpowie U??ytkownikowi, je??eli pro??ba o zwrot nie nosi znamion nadu??ycia U??ytkownik zostanie poproszony o wskazanie numeru konta bankowego, na jaki Administrator ma przela? nale??n? kwot? zwrotu.
6. Zwrot pe??nej nale??no??ci zap??aconej przez U??ytkownika za dost?p, bez jakichkolwiek potr?ce?? zostanie dokonany w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Administratora numeru konta bankowego, na jaki zwrot ma zosta? dokonany.
7. Jednocze??nie dost?p do us??ugi z tytu??u kt??rej by?? zrealizowany zwrot zostanie zablokowany.

§ 7 INFORMACJE KO??COWE

1. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mog? mie? lub mia??y miejsce w ??wiecie rzeczywistym w wyniku korzystania z Serwisu, wysy??anie formularzy w Serwisie jest dobrowolne.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, ca??kowitego lub cz???ciowego wy???czenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania us??ug lub przeprowadzania konserwacji, bez wcze??niejszego uprzedzania o tym U??ytkownik??w.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny us??ug w dowolnym czasie bez podawania przyczyn i informowania o tym U??ytkownik??w.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialno??ci za utrat? danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awari? sprz?tu, dysfunkcj? sieci Internet, utrat? na skutek dzia??ania os??b trzecich.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji tre??ci kierowanych przez U??ytkownik??w do zespo??u obs??ugi Serwisu, a dotycz?cych kwestii zwi?zanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do kt??rych Administrator uzna, ??e odpowiedzi na te tre??ci warte s? upublicznienia.
6. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w ca??o??ci lub we fragmentach informacji, danych lub innych tre??ci dost?pnych na ??amach Serwisu lub z niego pochodz?cych, za wyj?tkiem przypadk??w dozwolonego u??ytku wynikaj?cych z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
7. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mog? by? w ka??dej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany b?d? publikowane na bie???co w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na ??amach Serwisu wraz z informacj? o ich dokonaniu.
8. Po ukazaniu si? na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, U??ytkownik powinien niezw??ocznie zapozna? si? ze zmianami, gdy?? zalogowanie si? lub jakakolwiek inna czynno??? w Serwisie, dokonane po takim og??oszeniu jednoznaczne s? z bezwarunkow? akceptacj? nowej tre??ci Regulaminu przez U??ytkownika.
9. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, U??ytkownik powinien powstrzyma? si? od korzystania z Serwisu, a je??eli jest sta??ym U??ytkownikiem, dla kt??rego zmiany Regulaminu mog? mie? znaczenie, powinien o tym poinformowa? niezw??ocznie Administratora.
10. O??wiadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, poci?gnie za sob? usuni?cie U??ytkownika z udzia??u we wszystkich aspektach sta??ego funkcjonowania w Serwisie.
11. Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania ??wiadczenia us??ug czy zmiany profilu dzia??ania.

 

Aby zapisać ankietę, potrzebujemy Twoich danych: