Regulamin

DEFINICJE

Serwis –  zbiór narzędzi, które są podłączone do internetu umożliwiające Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych.
Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu Maility.pl.
Formularz Rejestracyjny – formularz, który trzeba wypełnić podczas procesu rejestracji do serwisu
Hasło – ciąg znaków, umożliwiających logowanie się do systemu
Login - Nazwa Użytkownika (w serwisie Maility.pl - jest to adres email)
Logowanie – proces uzyskania dostępu do zasobów online , po sprawdzeniu tożsamości użytkownika
Formularz – formularz do wypełnienia online, wygenerowany za pomocą serwisu Maility.pl
Wypełnienie formularza - dobrowolne podanie danych w odpowiedzi na zapytania w formularzu oraz ich wysłanie.
Wysyłanie formularza - kliknięcie w przycisk "Wyślij" pod formularzem
Usługa - dostęp do narzędzi serwisu

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE
 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.Maility.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz warunki zamówienia poziomu dostępowego "Premium".
2. Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także podmioty gospodarcze i inne.
3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania niniejszego Regulaminu i oświadcza tym samym, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności. Tym samym w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania – w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.
4. Właścicielem i administratorem Serwisu (zwany dalej „Administratorem”) jest firma „RYTM” Karolina Nowacka z siedzibą: al. Prymasa Tysiąclecia 66, 01-424 Warszawa; figurująca w EDG NIP: 524-257-40-26, REGON: 142149338.
5. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest:
połączenie z  Internetem (prędkość minimum 4MB/s),  przeglądarka internetowa, obsługująca HTML5, JavaScript.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne funkcjonowanie serwisu wynikające z nieprawidłowej konfiguracji komputera Użytkownika, wynikające z punktu 5.

§ 2 RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

1. Serwis Maility.pl udostępnia zbór narzędzi, za pomocą ktorych można Generować Formularze Online, udostępniać formularze użytkownikom oraz monitorować dane pozyskane w formularzach. Korzystanie z zasobów serwisu jest całkowicie dobrowolne.
2. Administracja Maility.pl ma prawo dowolnej zmiany w serwisie, rozbudowanie serwisu o nowe narzędzie, także przeprowadzania promocji oraz ich kończenia.
3. Serwis Maility.pl jest autorem narzędzi zawartych w nim i posiada wszelkie prawa do ich wykorzystywania i modyfikowania.

§ 3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z SERWISU

1. Z serwisu mogą korzystać zainteresowane osoby w wersji płatnej oraz darmowej. W dostępie darmowym, są ogranicznia na ilość generowanych formularzy, elementów zawartych (zapytań) oraz ilość użytkowników, które mogą wypełnić formularz. W przypadku dostępu "Premium" i "SuperPremium" - ograniczenia są według aktualnej Tabeli, która pokaże się przy zamówieniu jednej z w/w dostępów.
2. Płatny Dostęp ("Premium" lub "SuperPremium") jest aktywowany po uiszczeniu opłaty .
3. Każdy dostęp ma okres ważności (od 1 mies. do 24 mies.)
4. Akceptacja regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
6. Właściciel serwisu może udostępnić dane osobowe podmiotom, jeśli jest to niezbędne do świadczenia jego usług a także w przypadku, gdy istnieje konieczność przekazania informacji organom ścigania.
7. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144) użytkownik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną.
8. Użytkownicy, którzy są zarejestrowani w serwisie, wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów (w tym komunikatów promocyjnych), za pomocą E-mail oraz przy zastosowaniu środków przekazu (w tym środków telefonicznych i teleinformatycznych). Wysłana wiadomość jest uważna za skutecznie doręczoną.
9. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl
10. Wszystkie ceny oferowanych produktów w Maility.pl, są cenami brutto.

 §4 REJESTRACJA

1. Serwis działa w systemie online.
2. Warunkiem korzystania z serwisu jest zaakceptowanie regulaminu, a następnie zarejestrowanie się w serwisie. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, otrzymuje się link aktywacyjny wysłany na email. Po prawidłowo przeprowadzonej rejestracji Użytkownik otrzymuje "darmowy" dostęp do serwisu. W każdej chwili Użytkownik może modyfikować swoje dane w panelu administracyjnym. Po przesłaniu wypełnionego formularza., Użytkownik w sposób czynny zaczyna korzystać z zasobów serwisu.
3. Utrwalenie oraz zabezpieczenie procedury rejestracji następuje poprzez wysłanie linków aktywacyjnych oraz informacji w wersjach elektronicznych a także stworzenie bazy danych.
4. Serwis zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji użytkownika.
5. W przypadku naruszenia regulaminu, Użytkownik może mieć zablokowany dostęp do konta, czasowo lub na stałe. Poza tym, w przypadku naruszenia regulaminu nie można rościć sobie jakichkolwiek praw do Serwisu www.Maility.pl  
6. Użytkownik w dowolnym czasie może zrezygnować z korzystania z Serwisu Rozwiązanie umowy następuje, gdy:
a. zalega z płatnościami
b. nazwa Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi zasadami
c. Użytkownik nie respektuje regulaminu
d. na wniosek Właściciela  

§5 UŻYTKOWNIK

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z zasadami oraz prawem polskim. Upublicznienie swoich danych osobowych jest na własną odpowiedzialność.
2. Użytkownik może wybrać dostęp Premium, który opłaci, i z któregi będzie mógł skorzystać. Aktualna lista dostępów a także cenniki dostępne są na stronie serwisu.

§ 6 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych przez Serwis można zgłaszać
drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy, znajdujący się pod adresem: www.Maility.pl/Kontakt.
lub pisemnie, w formie listu poleconego, na adres:
„Rytm” Karolina Nowacka
al. Prymasa Tysiąclecia 66
01-424 Warszawa
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
2. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Administratora w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli wynika ona z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazujących się na bieżąco na łamach Serwisu.
3. Każdemu Użytkownikowi nabywającemu PŁATNY dostęp za pośrednictwem Serwisu, przysługuje prawo całkowitego zwrotu zainwestowanej kwoty, jeżeli Użytkownik nie będzie zadowolony z jakości produktu. Czas ubiegania się  o zwrot należności został wyznaczony na 30 dni liczonych od daty zakupu dostępu. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu w wyjątkowych sytuacjach, gdy wystąpią uzasadnione wątpliwości, iż dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawa do zwrotu (wielokrotne zwroty, kupowanie wielu produktów po kolei i ich zwracanie itp.).
4. Zwrot wartości zakupu usługi w serwisie odbywa się poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości poprzez formularz kontaktowy (dostępny pod adresem: www.Maility.pl/Kontakt) do Administratora, w której Użytkownik oświadczy, iż ma zamiar skorzystać z prawa do otrzymania zwrotu pieniędzy, podając swoje dane (imię i nazwisko oraz adres e-mail z jakiego został dokonany zakup dostępu), datę i cenę zakupu.
5. W ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości email o chęci otrzymania zwrotu pieniędzy, Administrator odpowie Użytkownikowi, jeżeli prośba o zwrot nie nosi znamion nadużycia Użytkownik zostanie poproszony o wskazanie numeru konta bankowego, na jaki Administrator ma przelać należną kwotę zwrotu.
6. Zwrot pełnej należności zapłaconej przez Użytkownika za dostęp, bez jakichkolwiek potrąceń zostanie dokonany w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Administratora numeru konta bankowego, na jaki zwrot ma zostać dokonany.
7. Jednocześnie dostęp do usługi z tytułu której był zrealizowany zwrot zostanie zablokowany.

§ 7 INFORMACJE KOŃCOWE

1. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym w wyniku korzystania z Serwisu, wysyłanie formularzy w Serwisie jest dobrowolne.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usług w dowolnym czasie bez podawania przyczyn i informowania o tym Użytkowników.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.
6. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
7. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
8. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie się lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są z bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
9. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a jeżeli jest stałym Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien o tym poinformować niezwłocznie Administratora.
10. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Użytkownika z udziału we wszystkich aspektach stałego funkcjonowania w Serwisie.
11. Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług czy zmiany profilu działania.

 

Aby zapisać ankietę, potrzebujemy Twoich danych: