Polityka Prywatno??ci

Serwis Maility.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatno??ci.

Ka??dego u??ytkownika serwis??w Maility.pl obowi?zuje aktualna Polityka Prywatno??ci.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wp??ywaj? na podstawow? zasad?: Maility.pl nie sprzedaje i nie udost?pnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klient??w/u??ytkownik??w swoich serwis??w i czasopism.

Je??li nie zgadzasz si? z Polityk? Prywatno??ci, prosz? nie odwiedza? serwis??w oraz nie nabywa? produkt??w i us??ug oferowanych przez Maility.pl.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisu Maility.pl mo??esz zosta? poproszony o podanie niekt??rych swoich danych osobowych poprzez wype??nienie formularza lub w inny spos??b. Dane, o kt??re b?dziesz proszony, to w wi?kszo??ci przypadk??w imi? i adres e-mail.

Wymagamy tylko tych danych, kt??re s? niezb?dne do dzia??ania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynno???, kt??r? te dane dotyczy??y.

Zamawianie us??ug i produkt??w

Obs??ug? p??atno??ci stanowi system DotPay.pl

Zakupione u nas dostep jest przeznaczony do u??ytku wy???cznie osoby kupuj?cej.

Niezapowiedziane Wiadomo??ci

Maility.pl zastrzega sobie prawo do wysy??ania niezapowiedzianych wiadomo??ci osobom, kt??rych dane kontaktowe posiada i kt??re zgodzi??y si? z Polityk? Prywatno??ci.

Pod poj?ciem niezapowiedzianych wiadomo??ci Maility.pl rozumie informacje odnosz?ce si? bezpo??rednio do jego serwis??w, czasopism, us??ug i produkt??w (np. zmiany, wewn?trzne promocje), niekomercyjne listy (np. ??yczenia, komentarze osobiste itp.) 

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach nale???cych do Maility.pl przy okazji wysy??ania komentarzy do artyku????w, odpowiedzi na forum itp. s? dost?pne dla wszystkich odwiedzaj?cych strony zawieraj?ce te dane (z wyl?czeniem adresu E-Mail).

Cookies (Ciasteczka)

Niekt??re obszary serwis??w nale???cych do Maility.pl mog? wykorzystywa? cookies, czyli ma??e pliki tekstowe wysy??ane do komputera internauty identyfikuj?ce go w spos??b potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies s? nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego u??ytkownika i jego danych.

Podmiotem zamieszczaj?cym na urz?dzeniu ko??cowym U??ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj?cym do nich dost?p jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane s? w celu:

  1. dostosowania zawarto??ci stron internetowych Serwisu do preferencji U??ytkownika
  2. optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczeg??lno??ci pliki te pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie U??ytkownika Serwisu i odpowiednio wy??wietli? stron? internetow?, dostosowan? do jego indywidualnych potrzeb;
  3. tworzenia statystyk, kt??re pomagaj? zrozumie?, w jaki spos??b U??ytkownicy Serwisu korzystaj? ze stron internetowych, co umo??liwia ulepszanie ich struktury i zawarto??ci;
  4. utrzymanie sesji U??ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi?ki kt??rej U??ytkownik nie musi na ka??dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa? loginu i has??a;

W ramach Serwisu stosowane s? dwa zasadnicze rodzaje plik??w cookies:

W ramach Serwisu stosowane s? nast?puj?ce rodzaje plik??w cookies:

W wielu przypadkach oprogramowanie s??u???ce do przegl?dania stron internetowych (przegl?darka internetowa) domy??lnie dopuszcza przechowywanie plik??w cookies w urz?dzeniu ko??cowym U??ytkownika.

U??ytkownicy Serwisu mog? dokona? w ka??dym czasie zmiany ustawie?? dotycz?cych plik??w cookies. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w szczeg??lno??ci w taki spos??b, aby blokowa? automatyczn? obs??ug? plik??w cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d?? informowa? o ich ka??dorazowym zamieszczeniu w urz?dzeniu U??ytkownika Serwisu.

Szczeg????owe informacje o mo??liwo??ci i sposobach obs??ugi plik??w cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej).

Operator Serwisu informuje, ??e ograniczenia stosowania plik??w cookies mog? wp??yn?? na funkcjonalno??ci dost?pne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urz?dzeniu ko??cowym U??ytkownika Serwisu i wykorzystywane mog? by? r??wnie?? przez wsp????pracuj?cych z operatorem Serwisu reklamodawc??w oraz partner??w.

Wy???czenie Odpowiedzialno??ci

Serwis Maility.pl nie ponosi odpowiedzialno??ci za formularze oraz zapytania w fomularzach zgenerowanych przez uzytkownik??w serwisu.

Aby zapisać ankietę, potrzebujemy Twoich danych: